ارسال پیام کوتاه (( اس ام اس))

مشتریانی که نیازی به پنل نداشته باشند و می خواهند پیامک ارسال نمایند، فقط هزینه شارژ اس.ام.اس به میزان تعداد ارسال ها پرداخت می کنند. همچنین به جهت اطمینان خاطر داشتن از ارسال صحیح، گزارش تفضیلی ارسال بعد از اتمام ارسال  برایشان ایمیل می شود.

None :P None :P