تعرفه شماره های اختصاصی

قیمت های ثبت شده در جلوی هر شماره برای شماره های واگذار شده توسط شرکت به شما است و قیمت شماره هایی که توسط مشتری اعلام می شود به صورت شماره های رند قیمت گذاری می شود.
شماره های ۱۴ رقمی : ۲۵۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXXXXXX)

شماره های ۱۴ رقمی سفارشی :۵۵۰۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXXXXXX)
شماره های ۱۳ رقمی : ۵۰۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXXXXX)
شماره های ۱۲ رقمی : ۶۹۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXXXX)
شماره های ۱۱ رقمی : ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXXX)
شماره های ۱۰ رقمی : ۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXXX)
شماره های ۹ رقمی : ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXXX)
شماره های ۸ رقمی : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXXX)
شماره های ۷ رقمی : ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XXX)
شماره های ۶ رقمی : ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال (نمونه: ۱۰۰۰XX)

 

None :P None :P